Statutul ARONLP - nlp.ro

Du-te la conținut

Meniul principal :

Statutul ARONLP

Cine suntem


S T A T U T U L                                                                      Original PDF download

ASOCIAŢIEI ROMÂNE PENTRU PROGRAMARE NEURO-LINGVISTICĂ


PREAMBUL

Programarea Neuro-Lingvistică (Neuro Linguistic Programming – N.L.P. – în terminologia internaţională)  este o metodă extrem de eficientă de comunicare şi de modificare a comportamentului, ale cărei principii se bazează pe cunoştinţe din domeniul programării, teoriei informaţiei şi al teoriei comunicării, fără neglijarea cunoştinţelor de psihologie normală şi clinică. Are la bază ceea ce autorii numesc modalităţi sau submodalităţi senzoriale, care nu sînt altceva decît sisteme bazate pe reprezentări.
Există trei modalităţi senzoriale principale: vizuală, auditivă şi kinestezică, în cadrul acestora  funcţionînd mai multe submodalităţi, care nu sînt altceva decît forme prin intermediul cărora creierul uman procesează informaţiile. Esenţa metodei este de a-i lasa subiectului posibilitatea de a acţiona voluntar asupra acestor sisteme de procesare psihică.
Sistemul N.L.P. – elaborat de Richard Bandler şi John Grinder – a început din anul 1972 prin modelarea unor personalităţi în arta comunicării interumane şi s-a dovedit util în rezolvarea comportamentelor indezirabile sau în optimizarea comportamentului (la sportivi, artişti, astronauţi sau pentru perfecţionarea învăţării, medierea conflictelor etc.), a comunicării interpersonale şi intrapersonale. Practic, sînt foarte puţine domeniile în care NLP nu şi-a adus o contribuţie considerabilă.
În cadrul programării neuro-lingvistice sînt prezentate tehnici simple de autoreglare şi auto-conducere a creierului şi a stărilor psihice, avînd ca obiectiv modificarea voluntară a experienţelor de care nu sîntem mulţumiţi. Principiile fiind foarte simple, tehnicile NLP pot fi aplicate de orice persoană şi, mai mult decît atît, fiecare mai poate adăuga cîte o mică inovaţie la aceste tehnici.
Fiinţa umană are o capacitate uimitoare de a învăţa. Partea bună este că ne putem însuşi rapid şi eficient o serie de lucruri. Partea negativă este că învăţăm tot atît de uşor, atît lucrurile bune, cît şi pe cele rele. Modalitatea de a învăţa într-o manieră corectă şi eficientă se realizează prin aplicarea adecvată a principiului condiţionării.
Observînd modul în care funcţionează oamenii şi calculatoarele, Richard Bandler ajunge la concluzia că oamenii funcţionează perfect, chiar dacă acest lucru nu le este lor sau altora pe plac. Ei execută perfect ceea ce s-a programat, cu mijloace lingvistice, pe creier. După opinia sa, tulburările în comportament sînt în programarea mentală.
Programarea neuro-lingvistică permite corectarea comportamentelor nedorite şi este un instrument eficient în realizarea unei personalităţi integrate, autorealizate, structurate.
Pe scurt: NLP face viaţa mai uşoară – No Longer Problems.

CAP. I –  DISPOZIŢII GENERALE

Art. 1
Asociaţia Română pentru Programare Neuro-Lingvistică se constituie în baza prevederii O.G. nr. 26, din 30 ian. 2000, ca fiind un organism autonom, cu personalitate juridică, neguvernamentală, non-profit, independentă de administraţia locală şi centrală.
Asociaţia Română pentru Programare Neuro-Lingvistică serveşte ştiinţei, cercetării şi educaţiei pe baza modelului de comunicare specifică programării neuro-lingvistice, cu aplicabilitate în orice domeniu de comunicare interumană (pedagogie, educaţia adulţilor, relaţia cu pacientul în medicină, relaţii sociale, etc.).
Art. 2
Asociaţia Română pentru Programare Neuro-Lingvistică, reuneşte prin liberă adeziune orice cetăţean care aderă şi recunoaşte statutul Asociaţiei, indiferent de naţionalitate, convingeri politice sau religioase.
Membrii fondatori ai Asociaţiei Române pentru Programare Neuro-Lingvistică sînt:
1. GÂRLEA MARIOARA, domiciliată în Brăila, calea Galaţi nr. 76, bl. G, ap. 16, de profesie tehnician dentar;
2. GÂRLEA VIOREL, domiciliat în Brăila, calea Galaţi nr. 76, bl. G, ap. 16, de profesie medic stomatolog;
3. CATICHE MARIUS, domiciliat în Germania, Monchengladbach, Bismarckstr. 76, de profesie medic stomatolog şi instructor de programare neuro-lingvistică;
4. NISTORESCU IULIANA, domiciliată în Bacău, str. Erou Gh. Rusu, nr. 4, ap. 15, de profesie inginer şi asistent social;
5. APETRI IULIANA, domiciliată în Suceava, str. Lalelelor nr. 12, bl. 117, ap. 6, de profesie asistent universitar (doctorand în filologie);
6. DUMITRAŞCU ADINA, domiciliată în Bacău, str. Alecu Russo, bl. 33, ap. 17, de profesie  asistent social;
7. GÂRLEA MARIA-CRISTINA, domiciliată în Brăila, calea Galaţi nr. 76, bL. G, ap. 16, medic stomatolog;
8. POPA ANNA-MARIA, domiciliată în Bacău, str. Gării, nr. 60, bL. C4, ap. 28, de profesie asistent social;
9. GÂRLEA IOANA, domiciliată în Brăila, calea Galaţi nr. 76, bl. G, ap. 16, studentă la Facultatea de Medicină.
Art. 3
Asociaţia Română pentru Programare Neuro-Lingvistică, denumită în continuare Asociaţia, funcţionează ca persoană juridică de drept privat, pe baza prezentului statut, aprobat în Adunarea Generală a membrilor săi fondatori.
Sediul Asociaţiei se află în Brăila, calea Galaţi, nr. 76, bl. G, ap. 16. Telefon: 0239-616054.
Asociaţia are dreptul la ştampilă, siglă şi va emite legitimaţii proprii pentru membrii săi. De asemenea, ea poate edita o publicaţie proprie.
Art. 4
Asociaţia Română pentru Programare Neuro-Lingvistică se constituie pentru o perioadă nedeterminată.

CAP. II –  SCOPUL ŞI OBIECTIVELE

Art. 5
Asociaţia are drept scop îmbunătăţirea comunicării interumane în toate domeniile în care se impune.
Art. 6
Promovarea obiectului de activitate al Asociaţiei se va face prin:
a – Cursuri după principii specifice pentru membrii şi nemembrii interesaţi.
b – Cercetarea eficienţei aplicării programării neuro-lingvistice cu respectarea normelor etice.
c – Cercetarea şi dezvoltarea permanentă a tehnicilor programării neuro-lingvistice, în colaborare şi prin schimb de experienţă cu instituţii şi organizaţii interesate, interne şi internaţionale.
d – Asociaţia va intra în colaborare, afiliere şi parteneriat cu organizaţii similare din alte ţări sau cu organizaţii internaţionale, în vederea realizării scopurilor sale.
e – Asociaţia Română pentru Programare Neuro-Lingvistică va rămîne autonomă faţă de asociaţiile internaţionale la care se afiliază sau cu care intră în relaţii de parteneriat.
f – Asociaţia va dezvolta şi va emite directive unitare de instruire şi perfecţionare, pentru asigurarea unui înalt nivel calitativ al utilizării programării neuro-lingvistice.
g – A.R.P.N.L. va organiza conferinţe, simpozioane şi congrese cu scopul de a implementa tehnicile de NLP.
Art. 7
A.R.P.N.L. se va dezice şi va exclude fără drept de apel pe orice membru, care, prin activitatea sa, legată sau nu de NLP, aduce atingere Constituţiei României, Declaraţiei Drepturilor Omului sau demnităţii umane.

CAP. III – MEMBRII

Art. 8
Statutul de membru al Asociaţiei cuprinde:
– membrii fondatori;
– membrii nefondatorii;
– membrii de onoare;
– membrii asociaţi;
– membrii interesaţi.
Art. 9
Membru ordinar (fondator sau nefondator) poate fi orice persoană fizică cu capacitate juridică, ce a urmat un nivel de iniţiere, de pregătire sau de perfecţionare în programare neuro-lingvistică.
Art. 10
Ca membri asociaţi pot fi admise şi organizaţii dacă:
a – desfăşoară, printre altele, şi o activitate în interesul obiectului de activitate al Asociaţiei;
b – asocierea se reglementează printr-un contract de asociere sau colaborare cu Asociaţia, aprobat de adunarea generală.
Art. 11
Membru interesat poate deveni orice persoană fizică cu capacitate juridică, fără a absolvi vreo formă de pregătire în programare neuro-lingvistică.
Membrul interesat poate participa şi lua cuvîntul în cadrul structurilor organizatorice, dar nu are drept de vot.

CAP. IV – DREPTURILE ŞI ÎNDATORIRILE MEMBRILOR

Art. 12
Fiecare membru ordinar, de onoare sau asociat, are dreptul la un singur vot în structurile de conducere ale Asociaţiei şi poate:
– lua cuvîntul pentru a-şi exprima nestingherit punctul de vedere;
– prezenta şi susţine o cerere în legătură cu programarea neuro-lingvistică;
– vota dupa propria convingere;
– poate alege şi poate fi ales în structurile de conducere;
– poate participa la orice acţiune de documentare şi informare în domeniu.
Art. 13
În organele de conducere executivă ale Asociaţiei nu pot fi aleşi decît membrii ordinari.
Art. 14
Calitatea de membru se obţine printr-o cerere scrisă de adeziune, adresată conducerii centrale sau filialei, după caz, atribuirea calităţii de membru revenind structurilor de conducere după analizarea cererii.
Art. 15
Membrii Asociaţiei au obligaţia:
a – de a respecta prevederile statutului Asociaţiei;
b – de a promova ţelurile şi obiectivele Asociaţiei;
c – de a achita la timp cotizaţia, conform hotărîrii Adunării Generale.

CAP. V – STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

Art. 16
Organizarea şi funcţionarea Asociaţiei se realizează după principiul eligibilităţii şi ierarhiei.
Art. 17
Asociaţia îşi poate constitui filiale, ca structuri teritoriale, cu un număr minim de 3 membri, avînd organe de conducere şi un patrimoniu propriu.
Înfiinţarea filialelor se discută şi se aprobă în Adunarea Generală. Filialele pot deveni entităţi cu personalitate juridică. Încheierea actelor juridice de către filiale nu se poate face decît pe baza hotărîrii prealabile a Consiliului Director al Asociaţiei.
Art. 18
Calitatea de membru al Asociaţiei Române pentru Programare Neuro-Lingvistică se pierde în urmatoarele situaţii:
– prin deces;
– prin renunţarea în scris la calitatea de membru. Cererea de renunţare se adresează comitetului de conducere cu cel puţin 3 luni înaintea datei de la care persoana nu mai doreşte să fie membru al Asociaţiei. Cotizaţia va fi achitată pînă la data la care se doreşte renunţarea.
– prin excludere, aceasta fiind o hotărîre a Adunării Generale, la propunerea Comitetului Director şi se pronunţă pentru:
– neachitarea cotizaţiei pentru o perioadă mai mare de trei luni, în ciuda somaţiei scrise primite din partea consiliului director.
– încălcării grave sau repetate a statului Asociaţiei.
– un comportament dăunator în cadrul Asociaţiei şi în afara ei.
Art. 19
Înaintea deciziei de excludere, Comitetul Director oferă membrului incriminat posibilitatea de a se exprima asupra acuzaţiilor aduse, respectînd un termen bine stabilit (nu mai mult de 4 săptămîni).
Decizia de excludere se va comunica în scris, cu expunerea explicită a motivelor.
Decizia poate fi atacată în termen de o lună de la data primirii, prin apelare la comisia de mediere.
Art. 20
Prin încetarea calităţii de membru, indiferent de motiv, se pierd toate drepturile de membru. Restituirea cotizaţiilor, aporturilor în natură sau a donaţiilor este exclusă.

CAP. VI – ORGANELE DE CONDUCERE ALE ASOCIAŢIEI

Art. 21
Organele Asociaţiei:
– Adunarea Generală (AG) a membrilor;
– Comitetul Director (CD);
– Cenzorul sau, dupa caz, comisia de cenzori;
– Comisia de mediere;
– Comisia de instruire şi perfecţionare.
Art. 22
Fiecare organ al Asociaţiei are de efectuat, în decurs de 2 săptămîni, protocoale ale şedinţelor sale, care vor fi păstrate la sediul Asociaţiei şi vor putea fi consultate de orice membru, la cerere.
Art. 23
Adunarea Generală (AG) a membrilor reprezintă organul suprem de conducere al Asociaţiei şi se întruneşte cel putin o dată pe an în şedinţe ordinare sau, ori de cîte ori este nevoie, în şedinţe extraordinare.
Ordinea de zi a AG trebuie adusă la cunoştinţa participanţilor cu cel puţin o lună înaintea datei programate şi este obligaţia Comitetului Director.
La cererea scrisă a unui membru, într-un termen de 14 zile înaintea datei programate a AG, ordinea de zi poate fi completată. Completarea va fi anunţata la începutul adunării.
Art. 24
Competenţa Adunării Generale cuprinde:
– stabilirea strategiei şi obiectivelor generale ale Asociaţiei;
– aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a bilanţului contabil;
– alegerea şi revocarea consiliului director;
– alegerea şi revocarea cenzorului (comisiei de cenzori);
– alegerea şi revocarea comisiei de mediere;
– înfiinţarea de filiale;
– modificarea statutului;
– dizolvarea şi lichidarea Asociaţiei, precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor rămase după lichidare.
Art. 25
AG se consideră statutară dacă se întrunesc cel puţin 2/3 din voturi.
Se admite o cumulare de pînă la 3 voturi (inclusiv cel propriu), atîta timp cît pentru aceasta se prezintă o împuternicire scrisă pentru fiecare dintre membrii ce sunt de reprezentat. Împuternicirile se vor anexa procesului verbal al AG.
Art. 26
AG ia decizii, în mod normal, prin majoritate simplă (50%+1) din numărul de voturi exprimate. La propunerea comitetului director sau a oricărui membru şi cu aprobarea AG, pentru diferite situaţii acest procent poate fi schimbat.
Votarea poate fi secretă, dacă cel puţin 10% din voturi sînt pentru aceasta.
Art. 27
Pentru modificarea statutului este necesară o majoritate de 3/4 din voturile exprimate, iar pentru modificarea obiectului de activitate al Asociaţiei şi pentru dizolvarea Asociaţiei este necesară o majoritate de 9/10 din voturile exprimate.
Art. 28
AG extraordinară este convocată de CD la iniţiativa proprie sau cînd cel puţin 20% din membrii votanţi o cer în scris, numind scopul şi motivele. Convocarea la AG extraordinară se va face în scris, cu respectarea alineatului 2, din Art. 23.
Art. 29
AG poate fi publică, publicul neavînd dreptul să intervină în nici un fel în mersul lucrărilor.
Publicul va fi exclus, dacă la cererea unui membru se ia o hotărîre în acest sens.
Art. 30
AG este condusă de un birou de conducere al AG, care va redacta la sfîrşitul şedinţei un protocol pe care îl va semna şi-l va păstra la sediul Asociaţiei. Protocolul se consideră valabil, dacă în decurs de 14 zile nu se formulează obiecţii scrise. Analiza obiecţiilor se află în sarcina comisiei de mediere şi trebuie rezolvate în decurs de o lună, prin încheierea unui protocol care se aduce la cunoştinţa părţilor.
Art. 31
Asociatul care, într-o anumită problemă supusă hotărîrii AG-ului, este interesat personal sau prin rude pînă la gradul 4 inclusiv, nu va putea lua parte nici la deliberare, nici la vot.
Art. 32
Hotărîrile luate de AG în limitele legii şi ale statutului sînt obligatorii chiar şi pentru asociaţii care nu au luat parte la AG sau au votat împotrivă.
Art. 33
Comitetul Director asigură punerea în practică a hotărîrilor AG.
Art. 34
Comitetul Director (CD) este ales de către AG, fiind organul de reprezentare al Asociaţiei şi este format dintr-un număr impar de persoane (nu mai puţin de trei) şi cuprinde mai multe funcţii:
– preşedinte;
– vicepreşedinte;
– director financiar;
– director cu instruirea ;
– purtător de cuvînt al Asociaţiei.
Dacă mărimea organizaţiei nu permite un CD cu un număr suficient de mare de membri, funcţiile pot fi cumulate.
Hotărîrile CD se iau prin vot direct şi se consideră valabile dacă au fost luate cu majoritate absolută.
Art. 35
CD are următoarele competenţe:
– conduce executiv, rezolvînd problemele curente ale Asociaţiei;
– prezintă AG raportul de activitate pe perioada anterioră, executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi proiectul programelor Asociaţiei;
– redactează condiţiile-cadru pentru contractul de asociere şi poartă tratativele contractuale;
– încheie acte juridice în numele şi pe seama Asociaţiei;
– îşi elaborează un regulament intern de funcţionare;
– hotărăşte eventuala schimbare a sediului;
– poate angaja personal auxiliar de specialitate (secretară, contabil etc.), fără ca acesta să fie membru al Asociaţiei;
– hotărîrile CD se iau în şedinţe convocate de către preşedinte, ori de cîte ori este nevoie, cu înştiinţarea în prealabil a datei şi a ordinei de zi, cu cel puţin o lună înainte.
Art. 36
Membrii CD nu au voie să aparţină altor organe ale Asociaţiei, cu excepţia AG.
Art. 37
Alegerea CD:
– membrii CD sînt aleşi individual de către AG pe o perioadă de 3 ani;
– prin încetarea calităţii de membru al Asociaţiei se sfîrşeşte şi funcţia din CD;
– la nevoie, Comitetul Director poate coopta membri supleanţi pînă la AG.
Art. 38
Cenzorul (comisia de cenzori) se alege de către AG şi îşi desfăşoară activitatea conform legilor în vigoare şi este răspunzător pentru activitate doar în faţa AG.
În cazul constatării unor nereguli în domeniul său, are obligaţia de a atrage atenţia CD pentru remedierea situaţiilor.
Art. 39
Comisia de mediere (CM) se alege de către AG pentru aceeaşi perioadă pentru care se alege şi CD, fiind formată dintr-un număr impar de membri.
a) CM emite o reglementare procedurală a funcţionării sale, ce trebuie aprobată de AG;
b) CM pronunţă sentinţe de arbitraj în cazul controverselor dintre membrii Asociaţiei, organele Asociaţiei, membrii Asociaţiei şi organele Asociaţiei;
c) în cadrul CM, deciziile se iau cu o majoritate simplă, în urma unei analize atente a problemei de mediere ridicate, după care se emite un protocol ce se aduce la cunoştinţa părţilor;
d) CM poate fi convocată de orice membru sau organ, chiar şi de o persoană care nu deţine calitatea de membru, atîta timp cît aceasta îndeplineşte sarcini şi ţeluri ale Asociaţiei.
Art. 40
Comisia de instruire şi perfecţionare:
Comisia de instruire şi perfecţionare se alege de AG, pe aceeaşi perioadă ca şi CD.
Numărul de membri este în funcţie de mărimea Asociaţiei şi este alcătuită din membri ai Asociaţiei cu cel mai ridicat nivel de instruire şi perfecţionare în programare neuro-lingvistică.
Hotărîrile comisiei se iau cu majoritate absolută şi se supun aprobării CD.
Art. 41
Sarcinile şi competenţele comisiei de instruire şi perfecţionare în programare neuro-lingvistică:
– reprezintă persoane de contact în probleme de instruire şi perfecţionare în programare neuro-lingvistică;
– recomandă CD acordarea sau revocarea dreptului de instruire;
– realizează criterii şi linii directoare pentru toate nivelurile de instruire şi de perfecţionare, obligînd acestea la:
– o structură curriculară şi aplicarea acesteia;
– modalităţi de certificare a fiecărui nivel;
– certificarea compatibilităţii directivelor şi a conţinuturilor de instruire şi de perfecţionare cu alte instituţii sau organizaţii care utilizează programarea neuro-lingvistică;
– asigurarea calităţii instruirilor practicate de Asociaţie.

CAP. VII – PATRIMONIU - VENITURI - CHELTUIELI

Art. 42
Patrimoniul Asociaţiei este constituit din mijloace băneşti şi bunuri provenind din:
– patrimoniu iniţial în valoare de 5.000.000 de lei, provenit din contribuţia celor nouă membri fondatori;
– cotizaţii anuale şi taxe de înscriere ale noilor membri;
– donaţii, sponsorizări, chirii, dobînzi;
– vînzarea publicaţiilor sau a dreptului de autor proprii Asociaţiei;
– taxe pentru instruirea şi certificarea  în programare neuro-lingvistică.
Art. 43
Cuantumul sumelor datorate Asociaţiei (cotizaţie, taxa de inscriere, taxele de instruire) se hotărăsc în AG.
Filialele vor vira 1/2 din valoare cotizaţiei membrilor ei, sediului central, cealaltă jumătate utilizînd-o pentru nevoi proprii.
Art. 44
Asociaţia poate deschide conturi în lei şi/sau valută la orice bancă.
Art. 45
Fondurile dobîndite de Asociaţie se utilizează pentru atingerea scopului acesteia, inclusiv pentru instruirea şi perfecţionarea membrilor, acordarea de burse de studiu în domeniu, crearea de instituţii cu scop ştiinţific, investiţii legate de dotarea cu mijloace adecvate pentru diverse activităţi ale Asociaţiei, cheltuieli administrative şi de personal.
Art. 46
Asociaţia elaborează bugetul de venituri şi cheltuieli, precum şi bilanţul contabil, conform dispoziţiilor legale.
Anul financiar se încheie la data prevazută de legislaţia în vigoare.
Eventualele excedente vor fi folosite pentru realizarea scopului Asociaţiei.
Art. 47
Gestiunea Asociaţiei se ţine de către personal calificat şi este supusă controlului periodic al cenzorilor.
Constatările cenzorilor se vor consemna într-un proces verbal (în 2 exemplare, din care unul rămîne în registrul de control şi al doilea CD).
Art. 48
Operaţiunile financiare ale Asociaţiei se vor face conform legilor în vigoare.
Art. 49
Încadrarea salariaţilor se va face de către CD în baza unui contract individual de muncă sau a unei convenţii civile de prestări servicii.

CAP. VIII – DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII

Art. 50
Asociaţia se dizolvă:
a – de drept prin:
– îndeplinirea scopului propus sau, după caz, în imposibilitatea îndeplinirii acestuia, dacă, în termen de 3 luni de la constatarea acestui fapt, nu se produce o schimbare de scop;
– imposibilitatea constituirii AG sau a constituirii CD, în conformitate cu statutul;
– reducerea numărului de membri sub limita legală şi dacă aceasta nu a fost complinită timp de trei luni;
b – prin hotărîre judecatoreasca;
c – prin hotararea AG.
Art. 51
În urma dizolvării Asociaţiei, bunurile rămase în urma lichidării vor fi donate unei organizaţii umanitare non-profit.
Art. 52
Dacă dizolvarea se hotărăşte de AG, aceasta va numi şi lichidatorii.

Original PDF download


 
 
Înapoi la cuprins | Înapoi la meniul principal